Điểu khoản sử dụng Ứng dụng Selex 

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

1. Các định nghĩa

Vì mục đích của các Điều khoản sử dụng dịch vụ này:

  • “Ứng dụng” có nghĩa là chương trình phần mềm do Công ty cung cấp được Người dùng tải xuống trên bất kỳ thiết bị điện tử nào, có tên là Selex.
  • “Công ty” (hoặc “Chúng tôi” trong Thỏa thuận này) đề cập đến Công ty Cổ phần Phương tiện điện Thông minh Selex.
  • “Thiết bị” có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng.
  • “Dịch vụ” đề cập đến Ứng dụng.
  • “Điều khoản sử dụng” (còn được gọi là “Thỏa thuận”) có nghĩa là các Điều khoản sử dụng Dịch vụ này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người dùng và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ.
  • “Bạn”, “Người dùng” hoặc “Khách hàng” có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc cá nhân đại diện cho pháp nhân/ tổ chức truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

2. Thừa nhận

Đây là các Điều khoản quản lý việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận hoạt động giữa Người dùng và Công ty. Các Điều khoản sử dụng này quy định các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Việc Bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản sử dụng này. Các Điều khoản sử dụng này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng này thì Bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Việc Bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách bảo mật của Công ty. Chính sách bảo mật của Chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách pháp luật bảo vệ Bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật của Chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

3. Quyền sở hữu trí tuệ

Trừ khi có quy định khác, Dịch vụ là tài sản độc quyền của Chúng tôi và tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên Dịch vụ (gọi chung là “Nội dung”) và nhãn hiệu và các logo có trong đó (“Nhãn hiệu”) do Chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cấp phép cho Chúng tôi và được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ cũng như nhiều quyền sở hữu trí tuệ khác và luật cạnh tranh không lành mạnh của Việt Nam, các khu vực tài phán nước ngoài và các công ước quốc tế. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản sử dụng này, không phần nào của Dịch vụ và không Nội dung hoặc Nhãn hiệu nào có thể được sao chép, mô phỏng, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng tải, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc khai thác theo cách khác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản rõ ràng của Chúng tôi.

Với điều kiện Bạn đủ điều kiện sử dụng Dịch vụ, Bạn được cấp giấy phép hạn chế để truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng như tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ phần nào của Nội dung mà Bạn có quyền truy cập phù hợp chỉ cho mục đích cá nhân, sử dụng phi thương mại của mình. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Bạn đối với Dịch vụ, Nội dung và Nhãn hiệu.

4. Bảo mật tài khoản

Bạn đồng ý thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ danh tính, tài khoản và thông tin tài khoản của Bạn. Bạn đồng ý không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản của mình cho bất kỳ ai mà Bạn không biết hoặc những người mà Bạn không thể xác minh danh tính. Nếu Bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình cho ai đó và người đó sử dụng thông tin của Bạn để truy cập vào tài khoản của Bạn, Bạn đồng ý rằng việc sử dụng đó sẽ được coi là sử dụng được phép và Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm. Chúng tôi sẽ không bao giờ liên lạc với Bạn và yêu cầu Bạn cung cấp cho Chúng tôi thông tin tài khoản của Bạn, bao gồm tên người dùng, số định dạng cá nhân và số tài khoản, qua điện thoại, email hoặc tin nhắn văn bản. Bạn đồng ý không tiết lộ thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của mình cho những người không quen biết thông qua các phương tiện này vì bất kỳ lý do gì. Bạn đồng ý cảnh giác với lừa đảo trực tuyến và các hành vi gian lận khác và thông báo cho Chúng tôi ngay lập tức nếu Bạn biết hoặc nghi ngờ hoạt động gian lận liên quan đến danh tính, hoặc tài khoản của Bạn. Nếu Bạn không cẩn thận để bảo vệ danh tính và bảo vệ tài khoản của mình, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trừ khi luật pháp yêu cầu.

5. Dịch vụ Bên thứ ba

Một số dịch vụ của Bên thứ ba có thể được tích hợp trong Ứng dụng này. Dịch vụ của Chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty. Những Dịch vụ của Bên thứ ba có thể hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin, các ứng dụng hoặc tài liệu từ các bên thứ ba (“Dịch vụ Bên Thứ Ba”) hoặc cung cấp các liên kết tới những trang web bên thứ ba nhất định. Bằng cách sử dụng Ứng dụng, Bạn xác nhận và đồng ý rằng Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho sự sẵn có của các Dịch vụ Bên Thứ Ba, không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ với bất kỳ nội dung, quảng cáo, thiết bị, dịch vụ, hoặc các tài liệu khác ở trong hoặc có sẵn từ Dịch vụ Bên Thứ Ba.

Chúng tôi khuyến nghị Bạn nên đọc các Điều khoản sử dụng cũng như Chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà Bạn truy cập.

6. Chấm dứt Thỏa thuận

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của Bạn ngay lập tức mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Bạn vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

Khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của Bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

7. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Trừ khi không được phép theo quy định của pháp luật, chúng tôi không đưa ra và từ chối bất kỳ cam kết hoặc bảo đảm nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cam kết hoặc bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, phù hợp cho mục đích cụ thể, không vi phạm quyền của bên thứ ba và/hoặc sự an toàn của nội dung trên Ứng dụng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Ứng dụng. 

8. Luật điều chỉnh

Thoả thuận này, các quyền và nghĩa vụ của Các Bên theo Thoả thuận này, và bất kỳ nghĩa vụ ngoài hợp đồng nào của Các Bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Thoả thuận này được điều chỉnh, được giải thích và hiểu theo pháp luật Việt Nam.

9. Giải quyết tranh chấp

Nếu bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này, các Bên sẽ sử dụng tất cả các nỗ lực hợp lý của mình để giải quyết tranh chấp một cách thiện chí nhất.

Nếu Các Bên không tự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết tranh chấp thì mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thoả thuận này cuối cùng sẽ được giải quyết bởi Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

10. Hiệu lực từng phần 

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thoả thuận này được coi là không thể thi hành hoặc không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành các mục tiêu của điều khoản đó trong phạm vi lớn nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

11. Thay đổi đối với các Điều khoản sử dụng này

Theo quyết định riêng của Chúng tôi, Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc thay thế Thoả thuận này bất cứ lúc nào. Nếu có sự thay đổi quan trọng, Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Việc xác định điều gì cấu thành một thay đổi quan trọng sẽ theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi sau khi những sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý với toàn bộ hoặc một phần các điều khoản mới, vui lòng ngừng sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ.

12. Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản sử dụng này, Bạn vui lòng liên hệ với Chúng tôi:

  • Qua email: [email protected]
  • Theo số điện thoại: 1900633489
  •   Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Chúng tôi qua địa chỉ kinh doanh của Chúng tôi tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam với thông tin địa chỉ cụ thể được chúng tôi cập nhật tại Website: https://selex.vn/ và Ứng dụng Selex.
Scroll to Top

Bạn đã đăng ký thành công

Đăng ký lái thử xe điện Selex

Bạn đã đăng ký thành công.